Aktualizacja dokumentów programowych
03-03-2020

Informujemy, że decyzją Komitetu ds. Mikroprojektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 została zatwierdzona nowa wersja:

1. Podręcznika Mikrobeneficjenta;

2. „Instrukcji wypełnienia Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020”;

3. „Regulaminu Komitetu ds. mikroprojektów Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020” – Załącznik nr 2 Procedura skargowa zgodnie z art. 74 (3) Rozporządzenia (UE) 1303/2013 dla Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Fundusz Mikroprojektów”;

4. Załączniku do Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu – „Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej w mikroprojekcie”;

Zmiana dotyczy głównie dostosowania zapisów do zmienionej wersji Podręcznika Beneficjenta.

 

Wszystkie aktualne dokumenty Programowe dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Region Beskidy” http://www.euroregion-beskidy.pl/ 

 

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.