KOLEJNY NABÓR w ramach 1 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
6 października 2021

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 28 września 2021 roku ogłasza IX nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Nabór jest uruchomiony dla:

1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”

Czas trwania naboru od 28.09.2021 do 25.10.2021 do godziny 15:00

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 są wypełniane: dla mikroprojektów indywidualnych w języku narodowym ze skróconym opisem przygotowanym w języku partnera zagranicznego i składane są w postaci elektronicznej poprzez specjalną aplikację – Generator wniosków i rozliczeń – oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia „Region Beskidy” przy ul. Widok 18/1-3 w Bielsku-Białej, najpóźniej do dnia 25.10.2021 roku do godziny 15:00.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia.

Złożenie wersji elektronicznej:

Wniosek należy przesłać przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu)

Złożenie wersji papierowej:

Wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).

 

więcej informacji na stronie:

http://www.euroregion-beskidy.pl/2021/09/28/kolejny-nabor-w-ramach-1-osi-priorytetowej-programu-wspolpracy-transgranicznej-interreg-v-a-polska-slowacja-2014-2020/

 

 

Generator wniosków i raportów współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.