Otwarcie I nabóru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
06-07-2016

 poland-slovakia_pl_01fund_cmyk

30 czerwca 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja ogłoszony został nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów.

Nabór jest uruchomiony dla mikroprojektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz osi priorytetowej 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

 

Termin składania wniosków

Euroregion Beskidy – Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie – 9 września 2016 r., godz. 15:00;

Euroregion Karpacki - Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie – 14 września 2016 r., godz. 15:00;

Euroregion Tatry - Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie - Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie – 14 września 2016 r. , godz. 15:30.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 roku/styczeń 2017 roku

 

Miejsce składania wniosków

dla wnioskodawców z Polski:

- biuro Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów,tel./fax. +48 17 852 52 05

- biuro Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej”

ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 488 8926, +48 33 488 89 21

- biuro Związku Euroregionu „Tatry”

ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ , tel. +48 18 266 99 81, e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu

dla wnioskodawców ze Słowacji:

- biuro Wyższej Jednostki Terytorialnej w Preszowie / Preszowski Kraj Samorządowy

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, tel. 051/7081 525, 7081 526,

- biuro Wyższej Jednostki Terytorialnej w Żylinie / Żyliński Kraj Samorządowy

Komenského 48, 011 09 Žilina tel: +421 41 50 32 147, 155, 303, 307, 340.

 

Sposób składania wniosków

Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim (mikroprojekt indywidualny w języku narodowym wraz ze streszczeniem w języku partnera) i składane są w postaci elektronicznej za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu) oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, odpowiednio do właściwej instytucji najpóźniej dnia:

9 września 2016 r., godz. 15:00 - Euroregion Beskidy – Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie;

14 września 2016 r., godz. 15:00 - 
Euroregion Karpacki  - Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie;

14 września 2016 r. , godz. 15:30 -
Euroregion Tatry - Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie - Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie.

 

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej do właściwej instytucji na obszarze wsparcia.

Złożenie wersji elektronicznej – wniosek należy wypełnić i złożyć przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu)

Złożenie wersji papierowej - wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych egzemplarzach.

 

Kto może składać wnioski?

Kwalifikujący się wnioskodawcy:

- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

- instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,

- organizacje pozarządowe non-profit,

- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,

- placówki kształcenia zawodowego,

- kościoły i związki wyznaniowe.

 

Obszar wsparcia:

Strona polska - Euroregion Karpacki:

 • podregion krośnieński: powiat jasielski, powiat krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki,
 • podregion przemyski: powiat przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat jarosławski,
 • powiat rzeszowski i miasto na prawach powiatu Rzeszów (podregion rzeszowski).

 

 Strona polska - Euroregion Beskidy:

 • podregion bielski: powiat cieszyński z siedzibą w Cieszynie, powiat bielski z siedzibą w Bielsku Białej, powiat żywiecki z siedzibą w Żywcu, miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała,
 • podregion tyski: powiat pszczyński z siedzibą w Pszczynie,
 • podregion oświęcimski: powiat suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, powiat wadowicki z siedzibą w Wadowicach, powiat oświęcimski z siedzibą w Oświęcimiu
 • podregion krakowski: gmina Pcim z powiatu myślenickiego .

 

Strona polska - Euroregion Tatry:

 • podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
 • podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
 • podregion krakowski:powiat myślenicki z wyłączeniem gminy Pcim.

 

Strona słowacka – Samorządowy Kraj Preszowski

 • Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad oraz
 • Kraj Koszycki: Okres Spišská Nová Ves.

Za wdrażanie mikroprojektów z tej części obszaru wsparcia odpowiada Samorządowy Kraj Preszowski;

 

Strona słowacka – Samorządowy Kraj Żyliński:

 • Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš.

Za wdrażanie mikroprojektów z tej części obszaru wsparcia odpowiada Samorządowy Kraj Żyliński.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach naboru mikroprojektów realizujących działania wpisujące się w 1. oś priorytetową Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza można uzyskać dofinansowanie na:

 • Budowę lub modernizację transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej w pobliżu instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych stanowiących część transgranicznych szlaków turystycznych (np. utworzenie nowych oraz modernizacja już istniejących szlaków turystycznych: ścieżek rowerowych, pieszych szlaków turystycznych, szlaków przyrodniczo-krajobrazowych i zielonych szlaków greenways, tematycznych szlaków kulturowych i związanej z nimi infrastruktury, punktów widokowych, punktów „Parkuj i jedź”, miejsc parkingowych blisko ścieżek i szlaków oraz transgraniczna integracja ścieżek itp.),
 • Odnowę i prace konserwatorskie oraz modernizację obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na transgranicznych szlakach turystycznych,
 • Programy współpracy między instytucjami, w tym wzajemną wymianę zabytków ruchomych i muzealiów (np. wystawy tymczasowe, objazdowe, wspólne systemy biletowe),
 • Nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy międzysektorowej na rzecz dziedzictwa obszaru pogranicza pomiędzy podmiotami w zakresie zachowania i ochrony transgranicznych zasobów kulturowych i przyrodniczych: zintegrowane projekty w regionie pogranicza, organizacja tematycznych konferencji, seminariów i warsztatów, współpraca instytucji i promocja wspólnych działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych, w tym m.in. ochrona różnorodności biologicznej),
 • Opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 • Działania na rzecz integracji transgranicznej i budowania wspólnej tożsamości np. skoordynowane programy/inicjatywy edukacyjne obejmujące zajęcia poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu i ekologii oraz sport i kursy językowe,
 • Wspólną transgraniczna promocję realizowaną w celu promocji atrakcji przyrodniczych i kulturowych terenu pogranicza i zwiększenia liczby ich odwiedzin (np. organizacja i udział we wspólnych wydarzeniach, targach, konferencjach, warsztatach i seminariach),
 • Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego, w tym ochronę i przywrócenie właściwego stanu gatunków i siedlisk przyrodniczych, zapewnienie utrzymania łączności ekologicznej, powstrzymanie napływu gatunków obcych, zahamowanie degradacji walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
 • Działania edukacyjne w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa,
 • Wspólne transgraniczne działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze,
 • Wspólne szkolenia dla przewodników, konserwatorów i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza,
 • Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych do zachowania i promowania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, aplikacji na telefony komórkowe, stron internetowych, tworzenie transgranicznych produktów ekologicznych i e-produktów oraz usług; transgraniczne kampanie informacyjne i promocyjne prowadzone za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji, cyfryzacja i cyfrowa wymiana zasobów, multimedialna prezentacja transgranicznego dziedzictwa, wymiana wiedzy specjalistycznej na temat cyfryzacji dziedzictwa kulturowego, tworzenie wspólnych repozytoriów dziedzictwa kulturowego.

2. W ramach naboru mikroprojektów realizujących działania wpisujące się w 3. oś priorytetową Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie można uzyskać dofinansowanie na:

 • Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej
 • Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej
 • Realizację transgranicznych działań wspierających włączenie społeczne i partycypację społeczną
 • Transgraniczną wymianę dobrych praktyk
 • Działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej

 

Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny.

Nie ma możliwości dofinansowania działań mających na celu stworzenie lub polepszenie bazy hotelowo-gastronomicznej oraz infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub społeczno-edukacyjnej np. hoteli, pensjonatów, schronisk, restauracji, zaplecza gastronomicznego, boisk, hal sportowych stanowiących część placówek oświatowych, domów kultury.

Program również nie finansuje działań polegających jedynie na budowie lub modernizacji zaplecza dydaktycznego, np. budowie, modernizacji szkół, sal szkoleniowych, zakupie wyposażenia.

 

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:

- ocena formalna i kwalifikowalności

- ocena jakościowa (techniczna i merytoryczna).

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego projektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym) oraz udowodniony transgraniczny charakter inwestycji i działań.

 

Typy mikroprojektów:

Mikroprojekt wspólny - wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 EUR

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

 

W ramach trwającego naboru preferowane będą mikroprojekty wspólne.

 

Procent dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Dofinansowanie mikroprojektu z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi do 5%, wkład własny beneficjenta wynosi min. 10%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Euroregion Karpacki – Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie

 1. oś priorytetowa - szacowana wartość dostępnych w ramach naboru wynosi łącznie - 2,7 mln EUR;
 • Euroregion Karpacki - 1,8 mln EUR
 • WJT w Preszowie - 0,9 mln EUR
 1. oś priorytetowa - szacowana wartość dostępnych w ramach naboru wynosi łącznie - 503 775,06 EUR;
 • Euroregion Karpacki - 339 995,64 EUR
 • WJT w Preszowie -163 779,42 EUR 

 

Euroregion Tatry - Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie – Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie

 1. oś priorytetowa - szacowana wartość dostępnych w ramach naboru wynosi łącznie -2.400.000,00 EUR
 • dla Związku Euroregion „Tatry” - 1.450.609,27 EUR,
 • dla Samorządowego Kraju Preszowskiego - 548.271,18 EUR,
 • dla Samorządowego Kraju Żylińskiego - 401.119,55 EUR;
 1. oś priorytetowa - szacowana wartość dostępnych w ramach naboru wynosi łącznie - 562.515,04 EUR;
 • dla Związku Euroregion „Tatry”: 339 995,65 EUR;
 • dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 128.504,49 EUR,
 • dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 94.014,90 EUR.

 

Euroregion Beskidy – Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie

 1. oś priorytetowa - szacowana wartość dostępnych w ramach naboru wynosi łącznie -1 700 000,00 EUR
 • Euroregion Beskidy - 1.123.190,00 EUR
 • WJT w Żylinie - 576 810,00 EUR
 1. oś priorytetowa - szacowana wartość dostępnych w ramach naboru wynosi łącznie -170 000,00 EUR
 • Euroregion Beskidy - 112.319,00 EUR
 • WJT w Żylinie - 57 681,00 EUR

 

Niezbędne dokumenty

Dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, podręcznik mikrobeneficjenta oraz obowiązujące wytyczne znajdują się na poszczególnych stronach Partnerów Projektu Parasolowego:

Euroregion Karpacki

Euroregion Beskidy

Euroregion Tatry

 

Inne ważne informacje

Na etapie oceny formalnej wstępnej nie będzie możliwości poprawy/uzupełniania/ składania wyjaśnień do złożonych dokumentów.

 

Generator Wniosków i Rozliczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa w 15%.