Wydłużono termin składania wniosków dla naboru – 1 osi Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
5 listopada 2021

Ze względu na liczne prośby potencjalnych Wnioskodawców Stowarzyszenie Region Beskidy wydłuża Nabór uruchomiony dla:

–   1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”  (dostępna w IX naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 550 000,00 EUR)

    Wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów do 16 listopada 2021 r. do g. 15:00.

Czas trwania naboru wydłużony

http://www.euroregion-beskidy.pl/2021/10/20/wydluzono-termin-skladania-wnioskow-dla-naboru-programu-pl-sk-1-osi/

Generator wniosków i raportów współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.